آگهی مزایده عمومی اموال مازاد غیر منقول (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی اموال مازاد غیر منقول (نوبت دوم)

استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی برمبنای قیمت پایه مزایده  به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت  نقدی بفروش برساند  متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده/10روزاز تاریخ 20/06/98 لغایت 30/06/98بجز ایام تعطیل همه روزه از ساعت 14 لغایت 19بعد از ظهر جهت کسب اطلاعات بیشتر از محل های فوق بازدید و فرم شرکت در مزایده را از واحد اموال استانداری اخذ و قیمت پیشنهادی خود را تا آخر وقت اداری 31/06/98 به دبیرخانه حراست استانداری واقع در ارومیه اول خیابان شهید امینی ساختمان استانداری تحویل نمایند .

توضیحات:1- متقاضیان بایستی فیش سپرده واریزی به شماره حساب 2171130030008 بابت پنج /5 درصد قیمت پایه را در یک پاکت ( الف ) و کپی مدارک هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه را در پاکت (ب ) و قیمت پیشنهادی را در پاکت ( ج ) قرار دهند .

2- کلیه هزینه های مرتبط بر نقل و انتقال اعم از مالیات ، عوارض، انتشار آگهی ، کارشناسی ، و غیره  بعهده برنده مزایده می باشد  .   

 3- پیشنهاد دهندگان بایستی فرم شرکت در مزایده را به انضمام فیش واریزی مربوط به 5/پنج درصد قیمت پایه در پاکت لاک و موم شده ( با قید مربوط به ملک ردیف  <<  >> آگهی ) تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای هر ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضا شده ارائه گردد .                                              

4- به پیشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل گردد ترتیب اثر داده نمی شود .

5- شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبولی کلیه شرایط دستگاه مزایده گزار موضوع ماده 10آئین نامه معاملات دولتی می باشد .

6- برنده مزایده پس ازاعلام برندگان یک هفته فرصت دارد تا نسبت به پرداخت وتسویه حساب مبلغ  پیشنهادی خود اقدام تا نسبت به انتقال ملک مذکورازطرف مزایده گذار بعمل آید درغیراینصورت انصراف تلقی شده وسپرده برنده اول به نفع استانداری ضبط خواهد شد.برندگان دوم نیز تابع شروط فوق می باشد .

7- کلیه املاک با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد و مدارک موجود ( سند قطعی ششدانگ ) واگذار می گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه برعهده فروشنده می باشد .

8- کمیسیون فروش استانداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

9- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنها در جلسه آزاد است .

10- پیشنهادات راس ساعت 10صبح ر وزدو شنبه مورخ 01/07/1398 در محل استانداری مفتوح و قرائت و تا آخر وقت اداری همان روز نتایج مربوطه اعلام خواهد شد ، و ضمنا قیمت پایه اقلام مزایده در فرم مربوط درج شده است. 

11- در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی در مزایده اولویت با ساکنین واحد می باشد .

12- درضمن بازدید کنندگان محترم جهت بازدید از واحدهای یاسمن با آقای حامد سعادت به شماره 09143811200 و اول خیابان ارتش ومدنی2با آقای صمد تمجید به شماره 09141417524درشهر سرو با بخشداری محترم هماهنگی نمایند .

                                               استانداری آذربایجان غربی

برای مشاهده توضیحات بیشتر کلیک کنید:

/Contents/Files/22221..docx