ارتباط و گزارشات مستقیم به بازرس تخلفات موضوع ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری
(مبازه با رشوه خواری و سوء استفاده از مقام اداری)

اطلاعات فردی
اطلاعات دستگاه