مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی؛

با توجه به مشکل هزینه های زیاد انتقال بیماران به مرکز استان نیاز به ایجاد دوکمپ ترک اعتیاد دیگر در شمال و جنوب استان ضروری است

با توجه به مشکل هزینه های زیاد انتقال بیماران به مرکز استان نیاز به ایجاد دوکمپ ترک اعتیاد دیگر در شمال و جنوب استان ضروری است
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با ریاست استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی،جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با ریاست استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی در این جلسه گزارشی سه ماهه از فعالیت های کمیته بانوان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ارائه داد،و خواستار تخصیص اعتبار به کمیته بانوان بعنوان یکی از مهمترین کمیته های شورای هماهنگی جهت اجرایی نمودن مصوبات جهت انجام کار عملیاتی و اجرایی شد.
افزایش ظرفیت کمپ بانوان ارومیه به عنوان تنها کمپ ترک اعتیاد بانوان در استان و تجهیز و تامین ملزومات آنجا یکی از الویت های مهم دانست وافزود:با توجه به مشکل هزینه های زیاد انتقال بیماران به مرکز استان نیاز به ایجاد دوکمپ اعتیاد دیگر در شمال و جنوب استان ضروری است.
وی همچنین با تاکید بر تکمیل مهد کودک بند نسوان ارومیه،گفت:همچنین تجهیز مهدکودک بند نسوان از دیگر موارد درخواستی مطرح شده توسط مسئول کمیته بانوان در این جلسه بود.