نشست تخصصی مدیر کل امور بانوان استان آذربایجان غربی با بانوان کارآفرین