استاندار آذربایجان غربی: اعتماد به شوراهای اسلامی سرمایه های عمومی را ارتقا می دهد

استاندار آذربایجان غربی: اعتماد به شوراهای اسلامی سرمایه های عمومی را ارتقا می دهد
استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اهمیت جایگاه شورا در جامعه گفت : اعتماد به شوراهای اسلامی سرمایه های عمومی را ارتقا می دهد.

محمد مهدی شهریاری در پانزدهمین جلسه شورای اسلامی استان که با حضور  رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان ها برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجایگاه شورا در محیط های تصمیم گیری و افزایش اعتماد عمومی گفت: بدون شک اگر به شوراها اعتماد شود و شوراهای اسلامی نیز بتوانند در برنامه ها  به نفع مردم و برای حل مشکلات آنان تصمیم گیری کنند سرمایه های عمومی در جامعه افزایش پیدا می کند.

وی بر تقویت جایگاه شورا ها تاکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی استان در  راستای تقویت جایگاه شورا و ارتقای توانمدیهای آنان کمک کنند.

وی همچنین در ادامه بر ادامه روند آموزش های شغلی در حوزه های مختلف توسط اعضای های شورا های استان تاکید کرد و گفت: دفتر اموری شهری و شورای های استانداری اجرای برنامه جامع آموزشی برای  اعضای شوراها برنامه ریزی کند.

وی در ادامه با اشاره به تدوین طرح برنامه آمایش استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: با عنایت به اهمیت این برنامه در توسعه استان ، اعضای شورای های اسلامی می توانند نکته نظرات خود را در روند تدوین این برنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه دهند.

در این جلسه اعضای شورای اسلامی استان نکته نظرات خود را در خصوص مسائل و مشکلات شهرستانها ارائه کردند .