بازدید از دانشگاه الزهرا ارومیه و تلاش برای حل مشکلات این مجمتع آموزشی

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی،مدیر کل امور بانوان وامور خانواده استانداری آذربایجان غربی صبح امروز همراه با مصطفوی معاون سیاسی وامنیتی استانداری آذربایجان غربی وطباطبایی سرپرست امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی از دانشگاه الزهرا ارومیه بازدید کردند.

در این بازدید درراستای حل مشکلات این واحد آموزشی و درخصوص زمینه های تعامل استانداری و دانشگاه الزهرا ارومیه وحل مشکلات زیر ساختی این واحد آموزشی جلسه ای بین مجموعه استانداری و مسئولین دانشگاه الزهرا برگزار شد.