آلبوم تصویری/ ارسال نخستین محموله کمک های امدادی استان به مناطق سیل زده شمال کشور – 98.1.3