بازدید محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از مرکز آموزشی صنایع دستی نقش خیال در ارومیه

بازدید محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از مرکز آموزشی صنایع دستی نقش خیال در ارومیه
در این بازید که بمناسبت روز جهانی صنایع دستی صورت گرفت، استاندار شهریاری ضمن آشنایی با فعالیتهای این مرکز در آموزش تخصصی رشته های بومی، یکی از رویکردهای توسعه ای استان را حمایت از صنایع دستی به منظور اشتغال زایی عنوان نمود.