برگزاری جلسه توجیهی شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال97

جلسه توجیهی شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد ستاد استانداری در سال 97 با حضور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و مدیر کل دفتر بازرسی ،مویریت عملکرد وامور حقوقی ، و مدیر کل امنیتی انتظامی ، و سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و مدیر کل امور بانوان وخانواده و مدیر کل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی برگزار گردید و شاخص های ارزیابی عملکرد سال 96 آسیب شناسی و شاخص های سال 97 تببین و تشریح گردید.

جلسه توجیهی شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد ستاد استانداری  در سال 97 با حضور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی  و مدیر کل دفتر بازرسی ،مویریت عملکرد وامور حقوقی ، و مدیر کل امنیتی انتظامی ، و سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و مدیر کل امور بانوان  وخانواده و مدیر کل دفتر اتباع  و مهاجرین خارجی برگزار گردید و شاخص های ارزیابی عملکرد سال 96 آسیب شناسی و شاخص های سال 97 تببین و تشریح گردید.

در این جلسه مقابلی مدیر کل دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی به اهمیت برگزاری این جلسه به منظور ارزیابی عملکرد استانداریها پرداخت و عنوان کرد یکی از وظایف دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد ستاد استانداری فرمانداریها و واحدهای تابعه می باشد.

وی در ادامه به مواد 81 و82 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد که برابر بند الف و ب ماده آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری شاخص های عمومی و اختصاصی برای کلیه دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی تعیین گردید و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است.

وی همچنین به تعامل همکاران با کارشناسان دفاتر متناظر تاکیدکرد .

در این جلسه مصطفوی ضمن تقدیر و تشکر از مدیر و کارشناسان دفاتر ستادی از دفتر بازرسی خواست ایرادهاو نواقص شاخص های حوزه معاونت تبیین و پیشنهادات به وزارت کشور ارسال شود.

در این جلسه تعدادی از مدیران و کارشناسان نیز نقطه نظرات خود را بیان نمودند و نهایتاً مقرر گردید ضمن آسیب شناسی ارزیابی عملکرد سال قبل با تعامل و ارتباط سازنده با وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اهتمام جدی در اقدامات تکلیفی توسط دفاتر و واحدهای تابعه استانداری معمول گردد .