معرفی مدیر کل


سرکار خانم شهلا تاجفر مدیر کل امور بانوان و خانواده

شماره دفتر:31972141


معرفی همکارا ن دفتر امور خانواده و بانوان
ردیفنام کارمندانعکس سمتشماره تماساهم وظایف
1سیده ستاره مشرقیمعاون امور بانوان و خانواده31972285 
2فاطمه عارف زادهکارشناس مسئول امور بانوان و خانواده31972286 
3سمیه آقاباباکارشناس مسئول امور بانوان و خانواده31972289 
4معصومه محمدیکارشناس مسئول امور بانوان و خانواده31972126 
5شهناز وهابیکارشناس مسئول امور بانوان و خانواده31972140