معرفی مدیر کل


آقای مقابلی مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری

شماره دفتر:31972580


معرفی همکاران بخش دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی

ردیفنام کارمندانعکسسمتشماره تماس
1احتشام وحیدی آذرمعاون حقوقی31972583
2سیفعلی نوریکارشناس بازرسی31972588
3رضا ابراهیمی
کارشناس حقوقی31972587
4سهراب ابراهیمیکارشناس حقوقی31972618
5اللهوردی رجبیکارشناس بازرسی31972595
6امیر خلیلیکارشناس بازرسی31972591
7فخرالدین خلیلیکارشناس حقوقی31972589
8احمدعلی حقیقی کارشناس بازرسی31972592
9رضا طالبیکارشناس بازرسی31972586
10احمد راحمیکارشناس بازرسی31972582
11عادل مصطفویکارشناس بازرسی31972590
12رضا جهانکارشناس بازرسی
13پیام رهامسئول سامد31972430
14رضا صوفی زادهکارشناس بازرسی
15حبیب فتحیمسئول دفتر31972580
16صابر جلایرکارشناس سامد31972434
17مریم دهقانیکارشناس بازرسی31972597
18سهیلا رحمانیکارشناس مدیریت عملکرد31972594
19نسرین پورصادق کارشناس مدیریت عملکرد31972584
20سمیه کریم خوشنواکارشناس سامد31972435
21سمیرا باباییکارشناس سامد31972433
22سمیرا شیرین بیگکارشناس سامد31972437

شرح وظایف دفتر بازرسی


- ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به ‌شکایات واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی مستقر به ‌منظور حسن انجام وظایف محوله‌و ایجاد هماهنگی لازم درخصوص پاسخگویی به شکایات.

- هماهنگی درخصوص نحوه استقرار در استانداری ، فرمانداری و بخشداری های تابعه و ارتباط مستمر با مرکز مدیریت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور.

- ارزیابی عملکرد واحدهای استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها.

- تنظیم برنامه ‌بازرسی موردی و دوره‌ای و اجرای آن از طریق بازرسی‌های مالی و اداری..

- انجام همکاری‌های لازم با گروه‌های بازرسی و نهادهای قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله ‌و ایجاد هماهنگی در این زمینه.

- تنظیم گزارش از نتایج بازرسی‌های انجام شده‌ و ارسال آن برای مراجع ذیربط.

- بررسی و پاسخگوئی به‌شکایات و تقاضاهای مردم که‌از طریق نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و دیگر ارگان‌های مسئول ارجاع می‌گردد.

- تهیه‌پیش‌نویس تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه‌(فرمانداریها، بخشداریها و...) و ارائه ‌به‌  مرکز مدیریت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب با همکاری واحدهای ذیربط.

-  عضویت وشرکت در جلسات ، کمیته و کارگروه ها با موضوع  تحول اداری،  ارتقاء سلامت  اداری ، ‌مبارزه‌ با فساد و رشوه و تکریم ارباب رجوع .

- بررسی و اظهارنظر نسبت به ‌پیش‌نویس لوایح، تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های واصله ‌از مرکز مدیریت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور.

- تنظیم و اظهارنظر دربارة متن قراردادهای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته ‌با اشخاص حقیقی و حقوقی.

- طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی.

- معاضدت قضایی (اعم از طرح دعوا، دفاع از دعوا، تهیه ‌لوایح و مشاوره) مدیران و کارکنان استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه ‌مراجع قضایی، اداری و محاسباتی.

- همکاری با مرکز مدیریت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه ‌دعاوی که‌ در مرکز علیه ‌استانداران، فرمانداران یا واحدهای تابعه طرح و یا از سوی آنان علیه ‌اشخاص دیگر مطرح می شود.

- انجام امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع برآنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز براساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته.

- تهیه‌و تنظیم گزارش‌های حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری، معاونین و سایر مسئولین ذیربط و اظهارنظر مشورتی دربارة کلیه‌ مسائل حقوقی و قضائی استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها.

- نظارت، ارزیابی و بازرسی از نحوه اجرای کلیه ماموریت ها و وظایف استانداری و واحدهای تابعه و وابسته و بازرسی از دستگاه های اجرایی استان.

- دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات و تهیه‌گزارش جهت مقامات مافوق.

- بررسی پیرامون صحت و سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه‌جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی بمنظور اطلاع شاکی از نتیجه‌رسیدگی به‌شکایات