تماس با ما

آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان شهید امینی، کد پستی 5715653963

تلفن : 31972000-044 

دورنگار: 31972531-044