همکاران فناوری

معرفی همکاران دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

ردیف نام و نام خانوادگی عکس  سمت  تلفنآدرس ایمیلاهم وظایف
1کوروش مصطفوی   مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات31972445k.mostafavi@ostan-ag.gov.ir

مدیریت دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری

2آرش علیخانیرئیس گروه فناوری اطلاعات31972451alikhani@ostan-ag.gov.ir

نظارت و مدیریت عملکرد کارشناسان گروه فناوری اطلاعات واجرای برنامه های راهبردی توسعه فناوری اطلاعات

3عطااله طایفه شکاریرئیس گروه ارتباطات و امنیت31972448shekari@ostan-ag.gov.ir

نظارت و مدیریت عملکرد کارشناسان گروه ارتباطات و امنیت و اجرای سیاستهای امنیت و توسعه ارتباطات

4رفعت حاتمیکارشناس  فرابری داده ها31972446hatami@ostan-ag.gov.ir

رسیدگی به امورات امنیت رفع عیوب وتعمیر و نگهداری شبکه دولت

5رضا جوان پرشورکارشناس فناوری31972453reza.javan@ostan-ag.gov.irکارشناس پیشخوان دولت و ICT روستایی و نرم افزار
6توحید غرائبیکارشناس فناوری31972447 کارشناس فناوری، شبکه و امنیت
7کارشناس مقیم شرکت(ارائه دهنده اتوماسیون)31972447پشتیبانی سامانه اتوماسیون اداری
8 متصدی امورات دفتری و سامانه سیماد31972445asiaban@ostan-ag.gov.irرسیدگی به امورات دفتر مدیر و پاسخگویی به امورات سیماد 3
9کارشناسان پشتیبانی استانداری31972455رسیدگی به امورات پشتیبانی شبکه, امنیت و دیتاسنتر