همکاران فناوری

معرفی همکاران دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

ردیف نام و نام خانوادگی عکس  سمت  تلفناهم وظایف
1کوروش مصطفوی   مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات31972445

 

2آرش علیخانیرئیس گروه فناوری اطلاعات31972451

نظارت و مدیریت عملکرد کارشناسان گروه فناوری اطلاعات واجرای برنامه های راهبردی توسعه فناوری اطلاعات

3عطااله طایفه شکاریرئیس گروه ارتباطات و امنیت31972448

نظارت و مدیریت عملکرد کارشناسان گروه ارتباطات و امنیت و اجرای سیاستهای امنیت و توسعه ارتباطات

4رفعت حاتمیکارشناس  فرابری داده ها31972446

رسیدگی به امورات امنیت رفع عیوب وتعمیر و نگهداری شبکه دولت

5کارشناس مقیم شرکت(ارائه دهنده اتوماسیون)31972457پشتیبانی سامانه اتوماسیون اداری
6 متصدی امورات دفتری و سامانه سیماد31972445رسیدگی به امورات دفتر مدیر و پاسخگویی به امورات سیماد 3
7کارشناسان پشتیبانی استانداری31972455رسیدگی به امورات پشتیبانی شبکه, امنیت و دیتاسنتر