پیوندهای مفید

  سامانه اطلاع رسانی پرتال امام خمینی

♦ سازمان اداری استخدامی کشور

♦ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

♦ مرکز آمار ایران

♦ سازمان هدفمندی یارانه ها

♦ دانشگاه ارومیه

♦ دانشگاه آزاد ارومیه

♦ بنیاد مسکن استان آذربایجان غربی

♦ اداره کل ثبت و احوال آذربایجان غربی

♦ اداره استاندارد آذربایجان غربی

♦ اداره کل پست استان آذربایجان غربی

♦ سازمان تامین اجتماعی استان

♦ اداره کل راه و شهرسازی استان

♦ اداره کل هواشناسی استان

♦ میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی

♦ منابع طبیعی و آبخیزداری استان

♦ شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

دیوان محاسبات آذربایجان غربی

بانک ملی استان آذربایجان غربی

♦ اداره کل آموزش و پرورش استان

♦ شرکت گاز استان آذربایجان غربی

♦ دادگستری کل استان آذربایجان غربی

♦ جهاد کشاورزی استان

♦ بهزیستی استان آذربایجان غربی

♦ فرودگاه ارومیه