دفتر جذب وحمایت از سرمایه گذاری استانداری آذربایجان غربی

 

معرفی همکاران دفتر سرمایه گذاری
ردیفنام و نام خانوادگیعکسپست سازمانی  شماره تماستصویر
1اشبان حسنی سرپرست دفتر31972658
2مهرداد دلیری معاون مدیرکل31972658 
3محمد عابدین زاده کارشناس هماهنگی وپیگیری31972658 
4اکبر صابری کارشناس مسئول امورتولید واشتغال31972657
5عباداله اکبری کارشناس امورتولید واشتغال بخش کشاورزی وخدمات31972643
6علی شادجو کارشناس جذب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی31972650
7علی خوشمرام کارشناس دفتر جذب وحمایت از سرمایه گذاری31972376
8حجت فقیه اردوبادی کارشناس دفتر جذب وحمایت از سرمایه گذاری31972653 
9علی حسن پور گمیچی کارشناس جذب وحمایت از سرمایه گذاری داخلی31972656
10بهزاد رسولی کارشناس دفتر جذب وحمایت از سرمایه گذاری31972655 

♦ شرح وظایف دفتر


۱- برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری نشستهای منطقه های استان بااستانهای کشورهای همسایه با رویکردهای اقتصادی و بازرگانی و توسعه منطقه ای با هماهنگی سایر واحدها و دستگاههای ذیربط در راستای اسناد بالادستی وقوانین و مقررات مربوط
۲- برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایش های اقتصادی در امور سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و بهره وری از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط در قالب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط
۳- پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به سرمایه گذاران از طریق سایر سازمانها
۴- شناسایی تنگناهای موجود در فرایند سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران ، بخصوص در مناطق محروم با همکاری دستگاههای اجرایی
۵- نظارت بر روند سرمایه گذاری خارجی با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
۶- ایجاد هماهنگی لازم با دستگاههای ذیربط در زمینه تشکیل نمایشگاههای برون مرزی با رویکرد جذب سرمایه گذاری خارجی
۷- انجام هماهنگی های لازم بین واحدهای خدمات رسان سرمایه گذاری و دستگاههای ذیربط استان
۸- نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل به سرمایه گذاران و واحدها تولیدی در سطح استان در راستای قوانین و مقررات مربوط
۹- تسهیل در ایجاد پنجره واحد سرمایه گداری و وحدت رویه در ارایه خدمات و پردازش آمار و اطلاعات در استان
۱۰- هماهنگی در امر صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران در استان
۱۱-همکاری در مطالعه ، بررسی و پیگیری اظهار نظر در خصوص وضعیت تولید واشتغال واحدهای دارای وضعیت بحرانی و انعکاس آن به دستگاههای ذیربط
۱۲-همکاری برای تنتظیم پیش نویس طرح ها ، نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص وضعیت تولید و اشتغال واحدهای تولیدی و واحدهای دارای وضعیت بحرانی دراستان
۱۳- اخذ و بررسی گزارشهای تحلیل از وضعیت بازار کار (اشتغال ،تولید و بهره وری) بر اساس گزارشات مدون ملی و سازمان برنامه و بودجه استان و ارایه پیشنهادات لازم به شوراها و کمیسیونهای ذیربط در استان
۱۴- نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه تخصصی اشتعال استان و ارایه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات اجرایی و پیگیری مصوبات آن
۱۵-هماهنگی با واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذیربط جهت تشکیل شورای هماهنگی بانکهای استان و بررسی و نظارت بر عملکرد آنها در بحث تسهیلات
۱۶- هماهنگی و پیگیری مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی در سطح استان
۱۷- نظارت بر اجرای مصوبات و آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور