اطلاعات شهرداریهای استان 

تلفن تماس /Contents/Files/shahrdari_info.docx

دستورالعمل ها - بخشنامه ها - قوانین

مالی 

 

1- دستورالعمل خزانه داری :/Contents/Files/khazanedari.pdf

 

2- پلاک کوبی :/Contents/Files/plakkobi.tif

 

3- الزام شهرداریها به انجام تشریفات مناقصه و مزایده از طریق سامانه ستاد  : /Contents/Files/eblagh_taklif_made9_prog6.gif

 

4- ماده 16 و 17 : /Contents/Files/madeh16_17.pdf

 

5- کمیته تخصیص اعتبار : /Contents/Files/kom_takhsis_atabar.pdf

 

6-الزام شهرداریها به شناسایی صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بخش عمومی : /Contents/Files/shenasaee_soratmali_bakhshomomi.gif

7- حد نصاب معاملات : /Contents/Files/nasabmoamatal98.pdf

 

8-- تحریر دفاتر : /Contents/Files/tahrir_dafater.pdf

 

9- تنخواه : /Contents/Files/tankhah.pdf

 

10- حق الجلسات : /Contents/Files/bakhshnameh_hag_jalasat.tif

 

 

 

تاسیس شهرداری 

بخشنامه وزیر محترم کشور : /Contents/Files/bakhshnameh_tasis_shahr.tif