6-1- فاصله شهرستان­های استان با مرکز استان (کیلومتر)

فاصله تا مرکز استان

(شهر ارومیه)

شهرستان

0

ارومیه ...........................................................................................

73

اشنویه ..........................................................................................

226

بوکان ...........................................................................................

145(1)

پیرانشهر .......................................................................................

309

تکاب ............................................................................................

136

خوی .............................................................................................

225

چالدران ........................................................................................

240

سردشت .......................................................................................

91

سلماس ........................................................................................

225

شاهین­دژ ......................................................................................

281

ماکو ..............................................................................................

119

مهاباد ...........................................................................................

164

میاندوآب ......................................................................................

100

نقده ..............................................................................................

(1)  فاصله شهر پیرانشهر تا ارومیه از طرف نقده145کیلومتر و از اشنویه به ارومیه 120 کیلومتر می­باشد.

 مأخذ- اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان­غربی.