چهارشنبه 11 آذر 1394
 
 
 
 معرفی استاندار
کمينه

مهندس قربانعلي سعادت


 

 

 

سوابق اجرايي

# مديركل جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي از سال 1360 تا 1362

# معاون امور استان هاي وزارت جهاد كشاورزي از سال 1362 تا 1364

# معاون سياسي استانداري آذربايجان غربي از سال 1364 تا 1369

#  سرپرست استانداري آذربايجان غربي در سال 1369

#  استاندار آذربايجان غربي از سال 1370 تا 1376

#  استاندار قم از سال 1376 تا 1381

#  استاندار لرستان از سال 1381 تا 1384

#  مدير عامل شرکت حساب ۱۰۰ امام ( ره ) وابسته به بنياد مسکن انقلاب اسلامی

#  مديرعامل منطقه آزاد تجاري ماكو

(استاندار آذربايجان غربي (دولت يازدهم#

 

 

مهندس قربانعلي سعادت


 

 

 

سوابق اجرايي

# مديركل جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي از سال 1360 تا 1362

# معاون امور استان هاي وزارت جهاد كشاورزي از سال 1362 تا 1364

# معاون سياسي استانداري آذربايجان غربي از سال 1364 تا 1369

#  سرپرست استانداري آذربايجان غربي در سال 1369

#  استاندار آذربايجان غربي از سال 1370 تا 1376

#  استاندار قم از سال 1376 تا 1381

#  استاندار لرستان از سال 1381 تا 1384

#  مدير عامل شرکت حساب ۱۰۰ امام ( ره ) وابسته به بنياد مسکن انقلاب اسلامی

#  مديرعامل منطقه آزاد تجاري ماكو

(استاندار آذربايجان غربي (دولت يازدهم#