درخواست مجوز تردد

با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابه با کرونا، امکان درخواست مجوز تردد از تاریخ 1400/02/21 لغایت 1400/02/24 مقدرو نمی باشد
اطلاعات مالک
اطلاعات خودرو
نوع درخواست
حداکثر یک هفته
مدارک
ردیفپیوستتوضیحات
1
2
3
4