استقبال مردم شهرستان خوی از رییس جمهور محترم

استقبال مردم شهرستان خوی از رییس جمهور محترم