مراسم استقبال از رییس جمهور محترم / فرودگاه خوی

مراسم استقبال از رییس جمهور محترم / فرودگاه خوی