پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان برگزار شد

پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان برگزار شد