با حضور استاندار آذربایجان غربی ساختمان جدید دانشگاه الزهرا در ارومیه به بهره برداری رسید

با حضور استاندار آذربایجان غربی ساختمان جدید دانشگاه الزهرا در ارومیه به بهره بداری رسید