جلسه توسعه و برگزیدگان و افتتاح همزمان پروژه های زیر بنایی و اقتصادی آذربایجان غربی با حضور رییس جمهور

جلسه توسعه و برگزیدگان و افتتاح همزمان پروژه های زیر بنایی و اقتصادی آذربایجان غربی با حضور رییس جمهور