بازدید معاون امور اقتصادی استاندار از ظرفیت های سرمایه گذاری و امکانات زیرساختی منطقه زیوه ارومیه