آلبوم تصویری/ بازدید استاندار آذربایجان غربی از ستاد مرکزی ارتباطات مردمی ریاست جمهوری (سامد) در ارومیه

بازدید استاندار آذربایجان غربی از ستاد مرکزی ارتباطات مردمی ریاست جمهوری (سامد) در ارومیه