سفر استاندار آذربایجان غربی به بخش سیلوانا / ارومیه

سفر استاندار آذربایجان غربی به بخش سیلوانا / ارومیه