سفر ریاست محترم جمهور به استان آذربایجان غربی

سفر ریاست محترم جمهور به استان آذربایجان غربی