به دستور استاندار آذربایجان غربی

یک میلیارد تومان برای کمک به جشن عاطفه ها پرداخت شد

یک میلیارد تومان برای کمک به جشن عاطفه ها پرداخت شد
به دستور استاندار آذربایجان غربی مبلغ یک میلیارد تومان بمناسبت بازگشایی مدارس به جشن عاطفه ها پرداخت شد.

به دستور محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی مبلغ یک میایارد تومان از محل درآمد های فروش سوخت برای 5 هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در نوار 20 کیلومترمرزی پداخت شد.