معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی:

استانداری خواستار ایجاد چهارچوب تعامل پذیری برای پیشبرد اهداف شهر هوشمند است

استانداری خواستار ایجاد چهارچوب تعامل پذیری برای پیشبرد اهداف شهر هوشمند است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: چهارچوب تعامل پذیری وظیفه دارد بین تمامی مولفه ها و متغیرهایی که شهر هوشمند را با هم مرتبط می کند و در تسهیل و تسریع حرکت به سمت شهر هوشمند کمک و راهبری کند.

 نادر صادقی در مراسم افتتاحیه اولین رویداد استارتاپی شهر هوشمند ارومیه و آذربایجان غربی گفت:  سند ملی دولت الکترونیک که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب شده، می تواند سند مناسبی برای پیاده سازی و یکپارچه سازی فعالیت های حوزه شهر هوشمند در آذربایجان غربی باشد.

وی افزود: استانداری با توجه به وظیفه حاکمیتی خود خواستار ایجاد چهارچوب تعامل پذیری برای پیشبرد اهداف است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: چهارچوب تعامل پذیری وظیفه دارد بین تمامی مولفه ها و متغیرهایی که شهر هوشمند را با هم مرتبط می کند و در تسهیل و تسریع حرکت به سمت شهر هوشمند کمک و راهبری کند.

صادقی در این راستا ادامه داد: اولین دستاورد آن تبیین قالب توافق نامه سطوح خدمات برای تعامل پذیری بین دستگاههاست زیرا در شهر سطوح مختلفی از خدمات ارائه می شود و در این راستا برای تعامل بین یکدیگر نیازمند توافق نامه ای هستند که محقق خواهد شد.

وی عنوان کرد: طراحی فرآیند مدیریت تغییر در سند چهارچوب تعامل پذیری پیش بینی شده است.

صادقی تصریح کرد: در شهر هوشمند بسیاری از سازمانها و دستگاهها باید ساختار خود را متناسب با شهر هوشمند تغییر دهند و تغییر همیشه با مقاومت روبرو شده و در این راستا مدیریت تغییر تسهیل و روان سازی جهت جلوگیری از مقاومت ها است.

صادقی از برنامه استانداری برای ایجاد شهر هوشمند خبر داد و بر نقش مهم این مجموعه در نیل به اهداف شهر هوشمند تأکید کرد.

وی اظهار کرد: شهر هوشمند به عنوان یک چهارچوبی است که با استفاده از مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مدیریت و ترویج توسعه پایدار جهت کاهش چالش های رو به رشد شهرنشینی ایجاد می شود.

صادقی افزود: شهر هوشمند از مولفه ها و متغیرهای متعددی تشکیل می شود که تمامی این متغیرها جز به جز به عنوان اجزای سیستم مورد بررسی قرار می گیرند.

وی تعیین الزامات قانونی مورد نیاز جهت نظارت قانونی جهت حل اختلافات بین دستگاهها را ضروری دانست و یادآور شد:با تعیین این الزامات اگر اختلافاتی بین حوزه هایی که متولی ایجاد شهر هوشمند هستند وجود داشت باعث می شود که بتوانند آنها را حل و تسریع در نیل به اهداف را شاهد باشیم.