حضور استاندار آذربایجان غربی در بیست و پنجمین جشن گلریزان انجمن خیریه امید ارومیه

استاندار آذربایجان غربی با حضور در بیست و پنجمین جشن گلریزان انجمن خیریه امید ارومیه۲۰۰ میلیون ریالی برای درمان بیماران این انجمن کمک کرد.