اطلاعیه

انتخاب مشاور تهیه طرح هادی شهر حاجیلار

انتخاب مشاور تهیه طرح هادی شهر حاجیلار
دفتر فنی استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد برای " تهیه طرح هادی شهر حاجیلار " از شرکت های مهندسین مشاور صاحب صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در زمینه شهر سازی دعوت بعمل آورد.

دفتر فنی استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد برای " تهیه طرح هادی شهر حاجیلار " از شرکت های مهندسین مشاور صاحب صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در زمینه شهر سازی دعوت بعمل آورد.

متقاضیان می توانند در صورت دارا بودن شرایط و ظرفیت کاری و به منظور ارزیابی کیفی، فنی و مالی حداکثر تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 20/3/99 گزارش سوابق کاری و فنی مرتبط و قیمت پیشنهادی خود را به این دفتر تحویل نمانید.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 04431972422 جناب آقای دیلمقانی تماس حاصل فرمایند.