برگزاری هفتمین جلسه شورای فنی استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی

برگزاری هفتمین جلسه شورای فنی استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی
هفتمین جلسه شورای فنی استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، در این جلسه گزارش نظارتی تعدادی از پروژه های عمرانی شهرستان های خوی و چایپاره ارائه شد.

در هفتمین جلسه شورای فنی استان در خصوص گزارش مقاوم سازی کتابخانه شهید علمی شهرستان نقده و همچنین درخواست های فسخ پیمان و اختلافات فیمابین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران تعدادی از پروژه های عمرانی استان بحث و تبادل نظر کردند.