با حکم استاندار آذربایجان غربی،

سرپرست فرماندارى باروق منصوب شد

سرپرست فرماندارى باروق منصوب شد
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، صالح حسینی را به عنوان سرپرست فرماندارى باروق منصوب کرد.

سوابق:
- مدیر منابع آب میاندوآب
- رئیس منابع آب شاهین دژ
- رئیس اداره سد بوکان
- سرپرست اداره نگهداری سد بوکان