افتتاح 500 واحد مسکن روستایی استان با حضور استاندار آذربایجان غربی