<<آگهی مزایده عمومی اموال مازاد غیر منقول (نوبت دوم)>>

<<آگهی مزایده عمومی اموال مازاد غیر منقول (نوبت دوم)>>
استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد ملک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی بر مبنای قیمت پایه مزایده مندرج در فرم شرکت کننده گان به صورت نقدی بفروش برساند

<<آگهی مزایده عمومی اموال مازاد غیر منقول (نوبت دوم)>>

استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد ملک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی بر مبنای قیمت پایه مزایده مندرج در فرم شرکت کننده گان  به صورت  نقدی بفروش برساند  متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یازده/11روز از تاریخ 07/10/99 لغایت 18/10/99 بجز ایام تعطیل همه روزه از ساعت 10 صبح لغایت 12 ظهر جهت کسب اطلاعات بیشتر از محل فوق بازدید و فرم شرکت در مزایده را از طریق سایت الکترونیکی www.setadiran.ir دولت دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 18/10/99 در سایت وارد نمایند .

 توضیحات:

1- متقاضیان بایستی فیش سپرده واریزی به شماره حساب IR830100004055011307581168 بنام تمرکز وجوه سپرده به میزان ده/10 درصد قیمت پایه را در پاکت (الف) و کپی مدارک هویتی شامل کارت  ملی و شناسنامه را در پاکت (ب) قرارداده و فقط در سامانه  ستاد ارائه نمایند .

2- کلیه هزینه های مرتبط بر نقل و انتقال اعم از مالیات، عوارض، انتشار آگهی، کارشناسی، و غیره بعهده برنده مزایده می باشد .

3- تمامی پیشنهادات می بایست از طریق سامانه ستاد ارسال گردد . و به پیشنهادات مبهم، مشروط و پس از تاریخ درج در آگهی و نیز خارج از سامانه ترتیب اثر داده نمی شود .

4- شرکت در مزایده برای عموم بشرط رعایت تمام مفاد این آگهی آزاد و ارائه پیشنهاد به منزله قبولی کلیه شرایط دستگاه مزایده گزار موضوع ماده 10آئین نامه معاملات دولتی می باشد .

5- برنده مزایده پس از اعلام برنده دریک هفته اول موظف به پرداخت 50% درصد مبلغ پیشنهادی و در ده /10 روز کاری دوم نسبت به پرداخت و تسویه حساب 50 % درصد مانده مبلغ پیشنهادی خود اقدام تا تحویل و انتقال ملک مذکور از طرف مزایده گذار بعمل آید در غیر اینصورت انصراف تلقی شده و سپرده برنده اول به نفع استانداری ضبط خواهد شد.برنده دوم نیز تابع شروط فوق می باشد .

6- ملک مذکور با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد و مدارک موجود(سند قطعی ششدانگ) واگذار می گردد و در صورت وجود متصرف برعهده فروشنده می باشد.

7- کمیسیون فروش استانداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

8 شرکت در مزایده عموم آزاد می باشد به شرط اینکه شرکت کننده مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملا ت دولتی نباشد.

9- حضور پیشنهاد دهنده گان یا نماینده آنها در جلسه آزاد است .

10-پیشنهادات راس ساعت10صبح روز شنبه مورخ 20/10/99 درمحل استانداری مفتوح ، قرائت و تا آخر وقت اداری همان روز نتایج مربوطه اعلام خواهد شد ، و ضمنا قیمت پایه ملک مذکور مزایده در فرم مربوط درج شده است. 

11-در ضمن بازدید کنندگان محترم جهت بازدید با آقای صمد تمجید به شماره 09141417524 هماهنگی نمایند .

12- آدرس : ارومیه پنجراه اول خیابان ارتش کوچه 6 متری زاهدی قطعه سوم جنوبی کدپستی 5715653418

13- ضمنا قیمت قیمت پایه کارشناسی 000/000/000/17 ریال میباشد

                                                                                                          استانداری آذربایجان غربی