<<آگهی مزایده عمومی اموال مازاد غیر منقول (نوبت اول)>>

<<آگهی مزایده عمومی اموال مازاد غیر منقول (نوبت اول)>>
استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی بر مبنای قیمت پایه مزایده به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت نقدی بفروش برساند

استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی بر مبنای قیمت پایه مزایده  به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت  نقدی بفروش برساند  متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده/10روزازتاریخ 24/04/99 لغایت 04/05/99بجز ایام تعطیل همه روزه از ساعت 14لغایت 18 بعد از ظهر جهت کسب اطلاعات بیشتر از محل های فوق بازدید و فرم شرکت در مزایده را از واحد اموال استانداری اخذ و قیمت پیشنهادی خود را تا آخر وقت اداری 05/05/99 به دبیرخانه حراست استانداری واقع در ارومیه اول خیابان شهید امینی ساختمان استانداری تحویل نمایند .

توضیحات:1- متقاضیان بایستی فیش سپرده واریزی به شماره حساب 4055011307581168بنام  تمرکز وجوه بابت پنج /5 درصد قیمت پیشنهادی  خود را در یک پاکت ( الف ) و کپی مدارک هویتی شامل کارت  ملی و شناسنامه را در پاکت (ب ) و قیمت پیشنهادی را در پاکت ( ج ) قرار دهند .

2- کلیه هزینه های مرتبط بر نقل و انتقال اعم از مالیات ، عوارض، انتشار آگهی ،کارشناسی ، و غیره بعهده  برنده مزایده می باشد  .

3-پیشنهاد دهندگان بایستی فرم شرکت در مزایده را به انضمام فیش واریزی مربوط به 5/پنج درصد قیمت پیشنهادی خود را در پاکت لاک و موم شده ( با قید مربوط به ملک ردیف  <<...>> آگهی ) تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای هر ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضا شده ارائه گردد .

4- به پیشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پس از تاریخ درج در آگهی  ترتیب اثر داده نمی شود .

5- شرکت در مزایده برای عموم بشرط رعایت تمام مفاد این آگهی آزاد و ارائه پیشنهاد به منزله قبولی کلیه شرایط دستگاه مزایده گزار موضوع ماده 10آئین نامه معاملات دولتی می باشد .

6- برنده مزایده پس ازاعلام برندگان دریک هفته اول موظف به پرداخت 50% درصد مبلغ پیشنهادی ودر ده /10 روز کاری دوم نسبت به پرداخت وتسویه حساب 45 % درصد مانده مبلغ پیشنهادی خود اقدام تا تحویل و انتقال ملک مذکورازطرف مزایده گذاربعمل آید درغیراینصورت انصراف تلقی شده وسپرده برنده اول به نفع استانداری ضبط خواهد شد.برندگان دوم نیز تابع شروط فوق می باشد .

7- کلیه املاک با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد و مدارک موجود(سند قطعی ششدانگ)واگذارمی گردند و در صورت وجودمتصرف،تخلیه برعهده فروشنده می باشد.وزیر زمین ساختمان دونبش کوچه شهریار با کاربری پارکینگ می باشد

8- کمیسیون فروش استانداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

9- حضور پیشنهاد دهنده گان یا نماینده آنها در جلسه آزاد است .

10-پیشنهادات راس ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 06/05/99در محل استانداری مفتوح و قرائت و تا آخر وقت اداری همان روز نتایج مربوطه اعلام خواهد شد ، و ضمنا قیمت پایه اقلام مزایده در فرم مربوط درج شده است. 

11- در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی در مزایده اولویت با ساکنین واحد می باشد .

12-در ضمن بازدید کنندگان محترم جهت بازدید از اول خیابان ارتش ومدنی2با آقای صمد تمجید به شماره 09141417524 درشهر سرو با بخشداری محترم هماهنگی نمایند .

استانداری آذربایجان غربی

بسمه تعالی

فرم شرکت در مزایده واحد شماره .................

الف – مشخصات خریدار :

 نام ..................نام خانوادگی ................نام پدر................شماره شناسنامه ................کد ملی .....................

صادره .............. تلفن همراه..........................ثابت ..................آدرس ...................................................

ب- سپرده به مبلغ ...................... ریال معادل ...............................تومان بابت 5/ پنج در صد قیمت پیشنهادی  واریز

به حساب شماره   ...................... نزدبانک ملی  شعبه ارومیه طی فیش شماره .....................مورخ ..................

ج – واحد مسکونی به شماره پلاک ثبتی .................   به مساحت : عرصه ...................  و اعیان ................       بازدید و رویت شده به آدرس ................................ را که به قیمت  پایه /......................... ریال می باشد ، مبلغ پیشنهادی خود را به عدد .......................ریال به معادل. ...................................    تومان اعلام و امضاء می نمایم .

اینجانب با اطلاع کامل از شرایط مزایده ،پیشنهاد فوق را ارائه مینمایم و متعهد می شوم که در صورت برنده شدن طبق قوانین درج در آگهی مزایده نسبت به واریز وجه پیشنهادی فوق اقدام نمایم در غیر اینصورت دستگاه مزایده کننده مختار است طبق شرایط قانونی مزایده با اینجانب رفتار نمایند .

نام ونام خانوادگی پیشنهاد دهنده     امضاء

بسمه تعالی

فرم شرکت در مزایده واحد شماره .................

الف – مشخصات خریدار :

 نام ..................نام خانوادگی ................نام پدر................شماره شناسنامه ................کد ملی .....................

صادره .............. تلفن همراه..........................ثابت ..................آدرس ...................................................

ب- سپرده به مبلغ ...................... ریال معادل ...............................تومان بابت 5/ پنج در صد قیمت پیشنهادی  واریز

به حساب شماره   ...................... نزدبانک ملی  شعبه ارومیه طی فیش شماره .....................مورخ ..................

ج – واحد مسکونی به شماره پلاک ثبتی .................   به مساحت : عرصه ...................  و اعیان ................       بازدید و رویت شده به آدرس ................................ را که به قیمت  پایه /......................... ریال می باشد ، مبلغ پیشنهادی خود را به عدد ......................ریال به معادل. ....................................    تومان اعلام و امضاء می نمایم .

اینجانب با اطلاع کامل از شرایط مزایده ،پیشنهاد فوق را ارائه مینمایم و متعهد می شوم که در صورت برنده شدن طبق قوانین درج در آگهی مزایده نسبت به واریز وجه پیشنهادی فوق اقدام نمایم در غیر اینصورت دستگاه مزایده کننده مختار است طبق شرایط قانونی مزایده با اینجانب رفتار نمایند .

نام ونام خانوادگی پیشنهاد دهنده     امضاء

بسمه تعالی

صورتجلسه بازگشائی پاکت های شرکت در مزایده اموال غیر منقول مرحله اول استانداری در مورخ 06/05/99 در حضور اعضای کمیسیون فروش ونمایندگان محترم یاد شده ذیل بدین شرح اعلام میگردد.

توضیحات

وضعیت کنونی ملک

پلاک ثبتی

مبلغ کارشناسی به ریال

مساحت اعیان

مساحت عرصه

کاربری

نوع ملک

نام و آدرس ملک

ردیف

سند دفترچه ای ششدانگ

قابل سکونت در تسلط استانداری

6/2/18

/000/000/500/11

309

3/197

مسکونی

ویلایی در سه طبقه

ارومیه :خیابان ارتش کوچه بن بست شش متری قطعه جنوبی در سه طبقه پلاک ......

1

سند دفترچه ای ششدانگ

قابل سکونت در تسلط استانداری

26/ 2963

/000/000/500/12

444

148

مسکونی

ساختمان در سه طبقه

ارومیه : پنجراه اول کوچه شهریار نبش کوچه دوم بن بست سمت چپ در سه طبقه پلاک .....

2

دو جلد سه دانگ

قابل سکونت در تسلط استانداری

1 / 2963

/000/000/000/8

52

148

مسکونی

ویلایی در یک طبقه

رومیه : پنجراه اول کوچه شهریارقطعه دوم سمت چپ کوچه دوم بن بست در یک طبقه پلاک ......

3

سند ششدانگ

زمین خالی در تسلط استانداری

522 از 50

/000/000/000/4

----

1000

مسکونی

زمین خالی

ارومیه: شهر سرو بلوارامام . صومای برادوست جنب آتش نشانی

4