بر اساس گزارش مرکز آمار ایران؛

آذربایجان غربی دارای کمترین نرخ تورم دوازده ماهه در کشور

آذربایجان غربی دارای کمترین نرخ تورم دوازده ماهه در کشور

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در آبان ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل تورم برای خانوارهای کشور به ٢٧٥,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٥.٢ درصد افزایش نشان می دهد. در نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٩.٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٤.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٥.٤ درصد) است.

همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان برای خانوارهای شهری به عدد ٢٩.٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان  (٣٣.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به  استانهای آذربایجان غربی و خراسان رضوی (٢٥.٤ درصد) است.

در نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه برای خانوارهای روستایی آذربایجان غربی با (۲۵.۵ درصد) جزو سه استان با کمترین نرخ تورم دوازده ماهه روستایی گزارش شد.