استاندار آذربایجان غربی : 300 میلیارد ریال به حساب مرزنشینان استان واریز شد

استاندار آذربایجان غربی : 300 میلیارد ریال به حساب مرزنشینان استان واریز شد
استاندار آذربایجان غربی گفت: 300 میلیارد ریال به حساب مرزنشینان استان واریز شد

محمد مهدی شهریاری گفت: از محل فروش سوخت سهمیه مرزنشینان مبلغ 400 هزار تومان به حساب هر خانواده مرزنشین استان واریز شد .

وی ادامه داد: این میزان اعتبار به حساب  75 هزار خانوار مرزنشین استان واریز شده است .