تجلیل معاون اول رئیس جمهور از استاندار آذربایجان غربی در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور