سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربى منصوب شد

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربى منصوب شد
با حکم استاندار آذربایجان غربی "جواد کرمى" به عنوان سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادی استاندارى آذربایجان غربى منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، با حکم استاندار آذربایجان غربی "جواد کرمى" به عنوان سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادی استاندارى آذربایجان غربى منصوب شد.