مسئول پیگیری های ویژه استاندار منصوب شد

مسئول پیگیری های ویژه استاندار منصوب شد
محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در حکمی محمد باقری را به عنوان مسئول پیگیری های ویژه استاندار منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی ، محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در حکمی محمد باقری را به عنوان مسئول پیگیری های ویژه استاندار منصوب کرد.

در این حکم آمده است :

جناب آقای محمد باقری

معاون محترم مدیرکل حوزه استاندار

در راستای تحقق بهینه اهداف و ماموریت های حاکمیتی استانداری ، بدینوسیله جنابعالی را با حفظ پست سازمانی بعنوان مسئول پیگیری های ویژه استاندار تعیین و منصوب می نمایم .

امیداست با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در نظام اداری استان در انجام وظایف و امورات محوله موفق و موید باشید .