جلسه هماهنگی بررسی شاخص های ارزیابی دفاتر حوزه عمرانی استانداری

جلسه هماهنگی بررسی شاخص های ارزیابی دفاتر حوزه عمرانی استانداری
جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد دفاتر حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد

در این جلسه که با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران کل دفاتر امور شهری و مدیریت بحران و مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری برگزارشد شاخص های ارزیابی دفاتر حوزه عمرانی استانداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پیمان آرامون سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در این جلسه گفت: بررسی و ایجاد هماهنگی های نهایی در خصوص شاخص های ارزیابی هدف از این جلسه است .

وی خاطرنشان کرد: در حوزه عملکردی نیز باید دفاترستادی مجموعه اقدامات و پیش رفت برنامه ها و تغییرات شاخص ها را بصور جامع و اصولی مستند سازی کنند.

مقابلی مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری نیز در این جلسه اظهار داشت: ارزیابی عملکرد فرمانداریهای استان در سال 97 تا پایان اسفندماه انجام گرفته و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی و دفاتر ستادی استانداری ها نیز در خال بررسی است و کارشناسان رابط دفاتر ستادی استانداری مدارک و مستندات عملکرد هریک از حوزه ها تا پایان فروردین 98 در سامانه جامع مدیریت عملکرد سازمانی (تسما) باید وارد کنند.