تصویر|| بازدید دکتر امید معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر از توانمندی های آذربایجان غربی در چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر