سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی :

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی :
با مصوبه مجلس شورای اسلامی شورای هماهنگی ترافیک استان ها وجاهت قانونی دارد و مصوبات این شورا برای تمامی دستگاهها لازم الاجراست.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در سومین جلسه شورای ترافیک استان گفت: با مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1374  شورای هماهنگی ترافیک  استان ها وجاهت قانونی دارد و مصوبات این شورا برای تمامی دستگاهها لازم الاجراست.
پیمان آرامون افزود: معضل ترافیک در شهرهای بزرگ استان یکی از مهمترین مسائل مدیریت شهری است که در این شورا با جمع بندی نظرات کارشناسی و فنی برای روانسازی ترافیک ، رفع گره های موجود و اجرایی قوانین مصوباتی را دارد که اجرایی شدن آن برای تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی و شهرداریهای استان لازم الاجراست.
وی افزود:در جلسات شورای ترافیک استان میزان عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص عمل به مصوبات 2 سال گذشته این شورا بررسی می شوند و با هماهنگی که انجام شده ، مواردعدم اجرای مصوبات جهت رسیدگی به نهادهای نظارتی ارجاع می شوند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی اظهار داشت : شهرداری ها در حوزه حمل ونقل و ترافیک در معابر درون شهری مسئولیت قانونی و مستقیم دارند و عملکرد ضعیف آنان در این بخش در تشدید مشکلات ترافیک درون شهری ظهور می کند و باید در مباحث شورای ترافیک در برنامه ریزی ها و تدوین طرح ها مشارکت فعال داشته باشند.
پیمان آرامون در ادامه همچنین در خصوص تجهیز سامانه های نظارت الکترونیکی در معابر شهری افزود: امسال از محل جرایم رانندگی 15 میلیارد ریال برای هوشمند سازی نظارت ترافیک در مرکز استان به شهرداری ارومیه تخصیص بافته است.
در ادامه این جلسه ضمن تاکید مجدد شورای ترافیک استان بر خروج مراکز آموزشی ترافیک زا از خیابان شهید بهشتی و بافت پرترافیک شهر ارومیه مقرر شد کمیته فنی شورای ترافیک استان میزان اجرایی شدن این مصوبه را بررسی و در جلسه آتی به این شورا گزارش ارائه دهد.
اجرای طرح ساماندهی ورودی شهر سیلوانا ، ساماندهی و راه اندازی پایانه های غیرمتمرکز ناوگان اتوبوسرانی در شهرارومیه و بررسی راهکارهای تسهیل عبورو مرور در محدوده میدان امام حسین شهر ارومیه  از جمله دیگر مصوبات سومین جلسه شورای ترافیک استان است.