با حکم استاندار آذربایجان غربی،

سرپرست معاونت هماهنگى امور عمرانى استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

سرپرست معاونت هماهنگى امور عمرانى  استانداری آذربایجان غربی منصوب شد
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، یاسر رهبردین را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگى امور عمرانى استانداری آذربایجان غربی منصوب کرد.

سوابق:
 ⁃ ناظر و مسئول اجرا در طرح هاى عمرانى شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربى
 ⁃ کارشناس فنی دفتر برنامه ریزی آب و بودجه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربى
 ⁃ کارشناس فنی دفتر حراست و امور محرمانه آب منطقه ای آذربایجان غربی
 ⁃ مدیر دفتر حراست آب منطقه ای آذربایجان غربى
 ⁃ معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای آذربایجان غربى
 ⁃ مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان غربى