ارزیابی دستگاههای اجرایی ذیربط توسط مدیر کل پدافند غیر عامل از شهرستان چایپاره

بازدید مدیر کل پدافند غیر عامل از دستگاههای اجرایی شهرستان چایپاره

بازدید مدیر کل پدافند غیر عامل از دستگاههای اجرایی شهرستان چایپاره
در اجرای برنامه های ابلاغی سازمان پدافند غیر عامل کشور و بخ منظور ارزیابی امنیت فیزیکی و سایبری و مراکز مهم استان ، مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری بهمراه تایید ارزیابی متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط به شهرستان چایپاره گردیده است .

ایشان ضمن بازدید از سد آغ چای ، ایستگاه توزیع برق ، ایستگاه فشار گازشهری ، ایستگاه تقویت فشار گاز استان نسبت به بررسی میزان آمادگی مراکز در مقابل حملات احتمالی ، شناسلیی تهدیدات و آسیب پذیری های احتمالی دیدن نمودند .

در ادامه این بازدید متولیان مراکز فوق الذکر ضمن ارائه گزارش از اقدامات بعمل آمده در راستای حفاظت فیزیکی و سایبری ، تهدیدات و آسیب پذیری های احتمالی را اعلام و در نهایت رفع نواقص را خواستار شدند . 

در نهایت کارگروه انرژی پدافند غیر عامل استان به عنوان کار گروه تخصصی ذیربط مقرر گردید موارد مطروحه را جهت اقدامات بعدی به اداره کل پدافند غیر عامل ارسال نمایند