تصویب طرح هادی شهرهای میرآباد و بازرگان ‏

تصویب طرح هادی شهرهای میرآباد و بازرگان ‏
در جلسه بررسی طرح های توسعه ای شهری کلیات طرح هادی شهرهای میرآباد و بازرگان تصویب شد

در جلسه بررسی طرح های توسعه ای شهری کلیات طرح هادی شهرهای میرآباد و بازرگان تصویب شد
در این جلسه که با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی برگزار شد به منظور تامین ‏کاربریها و فضاهای شهری و فضاهای کالبدی مورد نیاز پس از بررسی های کارشناسی و فنی کلیات طرح های هادی شهرهای ‏میرآباد و بازرگان تصویب و مقرر شد جهت اجرایی شدن پس از اعمال اصلاحات به کارگروه زیربنایی استان ارسال شود.‏