با حکم استاندار آذربایجان غربی،

سرپرست دفتر امور روستایى و شوراهای استاندارى آذربایجان غربى منصوب شد

سرپرست دفتر امور روستایى و شوراهای استاندارى آذربایجان غربى منصوب شد
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، هادى پاشایى را به عنوان سرپرست دفتر امور روستایى و شوراهای استاندارى آذربایجان غربى منصوب کرد.

سوابق:
 ⁃ معاون بسیج سازندگى سپاه شهرستان خوى
 ⁃ مسئول بسیج دانشجویى و اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سپاه خوى
 ⁃ معاون اردویى و راهیان نور و گردشگری سپاه خوی
 ⁃ معاون فرهنگى و اجتماعى سپاه خوی