سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی :

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی :
دستگاههای اجرایی استان درنمایشگاه توانمندیهای روستائیان وعشایر کشوربا تمام توان شرکت کنند.

پیمان آرامون درجلسه هماهنگی برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه توانمندیهای روستائیان وعشایرکشورکه با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد گفت: این نمایشگاه فرصت بسیارعالی است برای معرفی قابلیت ها و ظرفیت های استان در حوزه تولیدات روستای و عشایری وطبیعت گردی است که با توجه به شرایط اقلیمی استان و جاذبه های طبیعی و تاریخی آن باید به نحو شایسته معرفی شوند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام عالی استان دررابطه با حضورفعال دستگاههای اجرایی دراین نمایشگاه افزود: درسالهای اخیراقدامات دولت دربخش ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولیدات روستایی بسیار شاخص و برجسته بوده است که از این فرصت باید ضمن معرفی این اقدامات زمینه رابرای جذب حداکثری از سرمایه های بخش خصوصی در استان فراهم ساخت.

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: دررابطه با آماده سازی غرفه و معرفی اقدامات انجام گرفته مدیران دستگاههای اجرایی با بهره گیری از ایده های نو و توان گروههای مردمی ( NGO) به نحوه شایسته ای اقدام کنند تا بتوان از این امکان برای جذب سرمایه ها و استقرار بنگاهای اقتصادی دراستان بهره برداری شود.

عارف خدرلو مدیرکل دفتر امورروستایی و شوراها نیزدراین جلسه گفت: چهارمین دوره نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر کشوراز 24 لغایت 27 مردادماه در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.

وی افزود: معرفی استعدادها ، قابلیت ها و پتانسیل های موجود در مناطق روستایی وعشایری ،معرفی روستاها و مناطق عشایری نمونه به عنوان الگوی توسعه برای سایر روستاها و معرفی جاذبه های فرهنگی آداب و رسوم های مختلف درمناطق استان از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است که با برنامه ریزی های انجام گرفته مشاهیرو استعدادهای نخبه و جوان روستایی و عشایری و کارآفرینان برتر استانی نیز معرفی می شوند.